Polityka prywatności

Polityka prywatności


§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest Work4you Global Sp. z o.o.  , ul. Raciborska 25, 44-200 Rybnik, KRS: 0000594390
2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
3.Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
4.Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych mogą być wykorzystywane w celu:
a) kontaktu z Tobą i udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytania na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) wykorzystania Twojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez   Administratora Danych Osobowych na podstawie Twojej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o pośrednictwo pracy lub rekrutację (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.Twoje dane osobowe zbierane przez Administratora Danych Osobowych możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu tj. firmom informatycznym, firmom księgowym, partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.
6. Administrator Danych Osobowych może przetwarzać następujące kategorie Twoich danych       osobowych;
a) Podstawowe dane identyfikacyjne;
b) Dane dotyczące zamieszkania;
c) Zawód i zatrudnienie;
d) Dane niezbędne na potrzeby rekrutacji;
7. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.
8. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez  Administratora Danych Osobowych do czasu:
a) aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie Twojej zgody w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora Danych Osobowych;
b) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o pośrednictwo pracy lub rekrutację;
9. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
c) do usunięcia danych;
WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) do przenoszenia danych;
WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności, pod adresem   http://work4you.global/polityka-prywatnosci
Podanie przez Ciebie danych jest zawsze dobrowolne, nie mniej jeżeli ich nie podasz możemy odmówić zawarcia umowy lub świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.