Polityka Prywatności w Serwisie Work4You Global

 

I. Słowniczek pojęć

1. Administrator Danych Osobowych – spółka WORK 4 YOU GLOBAL LTD, prowadząca działalność pod adresem - Office 180B, 182-184 High Street North, London E6 2JA wpisana do brytyjskiego Rejestru działalności gospodarczej pod numerem 11112672.

2. Serwis – ​należący do ADO serwis internetowy, dostępny na stronie ​www.work4you.global

3. Pracodawca - osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która publikuje w Serwisie Oferty pracy.

4. Kandydat - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, rejestrująca się w Serwisie i mająca możliwość wypełnienia Formularza Aplikacyjnego w celu odpowiedzi na Ofertę Pracy opublikowaną w Serwisie.

5. Użytkownik - Pracodawca, Kandydat oraz wszystkie osoby odwiedzające Serwis.

6. Konto Pracodawcy – zbiór zasobów i ustawień dostępnych dla Pracodawcy od momentu Rejestracji, służących do zarządzania Usługami, a w szczególności do publikacji, edycji oraz zarządzania Ofertami Pracy. Korzystanie z usług na Koncie Pracodawcy stanowi usługę płatną.

7. Konto Kandydata- zbiór zasobów i ustawień dostępnych dla Kandydata od momentu Rejestracji, umożliwiający przeszukiwanie zamieszczonych w Serwisie Ofert Pracy oraz aplikowanie na wybrane przez siebie Oferty Pracy, a także do wygenerowania w Serwisie CV w jednym z języków dostępnych w Serwisie i według określonego tam wzoru. Korzystanie z Serwisu w ramach Konta Kandydata jest bezpłatne. 

8. Regulamin​ – Regulamin świadczenia usług w Serwisie dostępny tutaj [link]

9. Rejestracja – założenie przez Pracodawcę, lub Kandydata konta w Serwisie. 

10. Formularz Aplikacyjny - formularz służący do składania przez Kandydata Aplikacji w odpowiedzi na Ofertę Pracy zamieszczoną w Serwisie przez Pracodawcę. 

11. RODO​ – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Dane osobowe- wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

II. Postanowienia ogólne 
1. ADO dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Serwisu. ADO dba o to, by dane osobowe Użytkowników Serwisu pozostawały należycie chronione i w tym celu zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w Serwisie, w szczególności uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do tych danych osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegając jednocześnie ich utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
2. Niniejsza Polityka Prywatności powstała w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z Serwisu.
3. W przypadku pytań związanych z ochroną danych osobowych w Serwisie prosimy o kontakt pod adresem iod@work4you.global

III. Jakie dane zbieramy i w jakim celu.  
1. Dane przetwarzane w ramach świadczenia usług w Serwisie www.work4you.global pobierane są od Pracodawców i Kandydatów.

2. Pracodawcy udostępniają do przetwarzania ADO następujące kategorie danych: 

1.1. dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji w Panelu Pracodawcy - ADO przetwarza tu następujące dane: ​nazwa Pracodawcy, siedziba, adres, hasło do Panelu oraz adres mailowy.

1.2. dane osobowe przetwarzane w celu świadczenia usług związanych z procesami rekrutacyjnymi, takimi jak: publikowanie, edycja oraz odświeżanie ogłoszeń. W tym celu ADO przetwarza dane osobowe udostępnione przez Pracodawcę podczas wypełniania formularza w Panelu Pracodawcy oraz dane umieszczone podczas dodawania ogłoszenia 
Podanie tych danych jest wymagane do prawidłowego korzystania z Panelu Pracodawcy oraz świadczenia usług w Serwisie. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

1.3. W przypadku Kandydatów ADO pobiera i przetwarza następujące dane:

1.  W przypadku aplikowania na Oferty Pracy -​ ADO zbiera ​dane osobowe Kandydatów dotyczące: ich aktywności w Portalu (oferty, na które aplikują Kandydaci), sesji na Portalu, urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz numeru IP Kandydata, a także datę przesłania aplikacji do Pracodawcy i adres email podany podczas wypełniania formularza aplikacyjnego.
2. W przypadku zdeklarowania chęci otrzymywania informacji o nowych ofertach pracy ​- ADO zbiera następujące dane: adres mailowy Kandydata, znajomość języka, umiejętności dodatkowe, oczekiwania; więcej informacji w punkcie dotyczącym dopasowywania ofert (pkt.V )
3. W przypadku rejestracji konta Kandydata w Serwisie pobierane i przetwarzane są następujące dane: adres mailowy, hasło w Serwisie, imię, nazwisko, zdjęcie. 

4. W przypadku skorzystania z generatora CV dostępnego w Serwisie ADO

 ma prawo przetwarzać dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres mailowy, znajomość języka, przebieg edukacji i kariery zawodowej, umiejętności dodatkowe, oraz inne dane podane w takim CV przez Kandydata.

Podanie tych danych jest wymagane do prawidłowego korzystania z Konta Kandydata. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda Kandydata oraz niezbędność do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingu usług własnych Serwisu, w tym usług Pracodawców publikujących ogłoszenia w Serwisie – zobacz szerzej w pkt XII.

IV. Wypełnienie formularza aplikacyjnego i korzystanie z generatora CV

1. ADO świadczy usługę polegającą na zbieraniu aplikacji Kandydatów na ogłoszenie o pracę zamieszczonych w Serwisie za pośrednictwem formularza zamieszczonego pod Ofertą Pracy i przesyłaniu ich Pracodawcy.

2. Korzystając z formularza aplikacyjnego Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ADO w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych Pracodawcom posiadającym konto w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. ADO świadczy usługę polegającą wygenerowaniu w Serwisie na podstawie danych podanych przez Kandydata CV Kandydata według określonego w Serwisie wzoru i w jednej z dostępnych tam opcji językowych.

4. Korzystając z generatora CV Kandydat wyraża zgodę̨ na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ADO w celu wsparcia procesu rekrutacji oraz na przekazanie swoich danych Pracodawcom posiadającym konto w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Żądanie usunięcia danych podanych przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego lub przy wygenerowaniu CV oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych Kandydata z Serwisu. Informujemy jednak, że powyższe nie wpłynie na przetwarzanie danych przez Pracodawcę, które dane te już otrzymał i do którego należy skierować odrębne żądanie ich usunięcia.

6. ADO nie wchodzi w posiadanie żadnych danych przekazywanych przez Kandydata bezpośrednio Pracodawcy bez pośrednictwa Serwisu np. wysyłanych pocztą tradycyjną, w wiadomości e-mail bezpośrednio do Pracodawcy, albo za pośrednictwem formularza aplikacyjnego bezpośrednio na stronie Pracodawcy.

V. Dopasowywanie ofert 

1. Poza działaniami marketingowymi opisanymi w pkt.XII ADO realizuje w ramach Serwisu także profilowanie Użytkowników. Profilowanie Użytkowników Portalu dotyczy jedynie Kandydatów i ma na celu jak najlepsze dopasowanie rekomendowanych im Ofert pracy publikowanych w Serwisie do ich preferencji określonych przy Rejestracji.

2. Profilowanie przez Serwis polega na stworzeniu profilu zawodowego Kandydata, który aplikuje na określone stanowisko za pośrednictwem Serwisu. Profil zawodowy jest tworzony w oparciu o następujące informacje podane przy rejestracji: adres mailowy Kandydata, umiejętności dodatkowe, znajomość języka. Stworzony na podstawie tych danych profil zawodowy Kandydata jest wykorzystywany przez ADO do wysyłki newslettera z ofertami pracy, zgodnymi z zawodowymi zainteresowaniami i preferencjami Kandydata. Dzięki profilowaniu, Kandydat może w łatwiejszy sposób dotrzeć do ogłoszeń, które go interesują.

3. Podstawą prowadzenia profilowania jest zgoda Kandydata na przesyłanie mu informacji o interesujących go ofertach pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ​- w celu wyrażenia tej zgody Kandydat oznacza odpowiedni checkbox pod formularzem rejestracyjnym. 

4. Profilowanie nie ingeruje w życie prywatne Użytkowników, ani nie stanowi dla nich uciążliwości przy korzystaniu z usług Serwisu.

5. Kandydat może zrezygnować z otrzymywania mailowych powiadomień o najnowszych ofertach pracy, a tym samym z profilowania, korzystając z linku dostępnego w mailu z powiadomieniem o ofertach pracy.

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane następującym grupom odbiorców:

1. Pracodawcom - w związku z aplikacją na określoną Ofertę Pracy i wygenerowaniem CV w Serwisie;
2. Podmiotom przetwarzającym – odpowiedzialnym za: usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczenie systemów marketingowych, wysyłkę wiadomości mailowych, analizę ruchu w Serwisie, wyświetlanie powiadomień typu web push.
3. Organom państwowym – w przypadku istnienia podstawy prawnej, na wniosek uprawnionych organów państwowych, a w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji, a także Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VII. Okres przechowywania danych osobowych 

1. Dane osobowe Pracodawców przechowywane są przez okres posiadania Konta Pracodawcy dla celów realizacji usług w ramach Serwisu.

2. Po usunięciu Konta Pracodawcy, dane tych podmiotów zostają usunięte z panelu Pracodawcy będą zachowane tylko w bazie danych niedostępnej dla Użytkowników Portalu przez okres 6 lat od usunięcia Panelu Pracodawcy, dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystania z usług ADO.

3. Dane osobowe Kandydatów przechowywane są do momentu wycofania zgody przez Kandydata.

4. Po usunięciu danych osobowych Kandydata, informacje takie jak: adres mailowy oraz okres i rodzaj aktywności w Serwisie są przechowywane przez okres 6 lat, do celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług ADO.

5. Dane osobowe innych Użytkowników Serwisu są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. 

VIII. Uprawnienia osób których dane są przetwarzane w Serwisie 

1. ADO zobowiązuje się, do realizowania praw osób, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych, poprzez zapewnienie:

1. Prawa do cofnięcia zgody – Użytkownicy mają prawo do cofnięcia wszystkich zgód, których udzielili podczas korzystania z Serwisu. Cofnięcie zgody skutkuje zmianami od momentu wycofania zgody i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji, może mieć jednak wpływ na dalsze korzystanie z usług Serwisu, które zgodnie z prawem ADO świadczy na podstawie zgody (Podstawa prawna – art. 7 ust. 3 RODO)

2. Prawa do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych – Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych (w tym profilowania, prowadzenia statystyk oraz badania satysfakcji. ​Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, wówczas ADO usuwa dane, wobec których został zgłoszony sprzeciw (Podstawa prawna – art. 21 RODO).

3. Prawa do bycia zapomnianym – Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych przetwarzanych przez ADO. Prawo do bycia zapomnianym przysługuje w następujących przypadkach:

 • Wycofanie przez Użytkownika określonej zgody, w zakresie przetwarzania danych opartych na uprzedniej zgodzie;
 • Dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych, statystycznych lub badania satysfakcji;
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem.

4. Prawa do ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie takie może wiązać się z ograniczeniem możliwości korzystania z usług Portalu, do których wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, a także z przerwaniem wysyłania komunikatów marketingowych.

5. Prawa do żądania ograniczenia wykorzystywania danych osobowych–Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystywania danych osobowych w przypadku:

 • Kwestionowania prawidłowości danych osobowych przez Użytkownika – wiąże się z ograniczeniem wykorzystywania danych przez okres nie dłuższy niż 7 dni;
 • Niezgodnie z prawem przetwarzanie danych osobowych Użytkownika;
 • W sytuacji, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, jednak są potrzebne Użytkownikowi, w celu ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych – ograniczenie następuje na okres niezbędny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw oraz wolności użytkownika przeważa nad interesami, które są realizowane przez ADO (Podstawa prawna – art. 18 RODO).

6. Prawa dostępu do danych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia odnośnie przetwarzanych danych, a także do uzyskania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, ich odbiorcach lub kategoriach odbiorców, a także planowanym okresie przechowywania (lub kryteriach decydujących o okresie przechowywania).
 • informacji o prawach przysługujących na podstawie RODO oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu);
 • informacji o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych poza Unię Europejską.
 • kopię swoich danych osobowych.
 • (Podstawa prawna – art. 15 RODO)

7. Prawa do sprostowania danych osobowych – Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych- poprzez samodzielne zmodyfikowanie swoich danych na swoim koncie w Serwisie (podstawa prawna – art. 16 RODO)


8. Prawa do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać dane osobowe, które dostarczył, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie Administratora Danych Osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. ADO będący w posiadaniu danych osobowych Użytkownika prześle dane, o których mowa powyżej w postaci ogólnie znanego i możliwego do odtworzenia formatu pliku (np. doc., xls.). [podstawa prawna – art. 20 RODO]

2. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować dane osobowe, które są niezbędne do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. A w szczególności:

1. Nazwa firmy lub imię i nazwisko,
2. Adres mailowy,
3. Historię aplikacji.(podstawa prawna art. 17 RODO)

3. Żądania Użytkownika wynikające z powyższych praw są realizowane w następujących przedziałach czasowych:

1. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, jednak w czasie nie dłuższym niż miesiąc.
2. W przypadku skomplikowanych żądań lub większej liczby żądań ADO zastrzega sobie możliwość realizacji żądania w czasie do 2 miesięcy, uprzednio informując o tym fakcie Użytkownika.

4. Aktualizacja wprowadzonych w systemach informatycznych żądań może wynosić do 48 godzin.

IX. Skargi, wnioski

1. Użytkownik ma możliwość zgłaszania wniosków, skarg oraz zapytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także realizacji przysługujących mu praw.

2. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Właściwego Organu Ochrony Danych Psobowych w przypadku naruszenia praw do ochrony danych osobowych, a także innych praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie RODO.

3. W ramach rozpatrywania skarg i wniosków, ADO może przetwarzać dane podane przez Pracodawcę w Panelu Pracodawcy także dane Kandydata podane przy rejestracji w Serwisie lub w ramach zgłoszenia drogą mailową, będących przyczyną skarg lub wniosków, jak również dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawą prawną do przetwarzania powyższych danych jest uzasadniony interes Serwisu, dotyczący poprawnej funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, opartymi na rzetelności i lojalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W celu ustalenia, dochodzenia oraz egzekwowania roszczeń, ADO może przetwarzać dane osobowe podane w panelu Pracodawcy, a zwłaszcza: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer identyfikacji podatkowej, numer KRAZ w przypadku Agencji zatrudnienia, adres mailowy oraz inne podane przez Pracodawcę, niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawą prawną do przetwarzania ww. danych jest prawnie uzasadniony interes ADO związany z ustaleniem, dochodzeniem oraz egzekwowaniem roszczeń oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

X. Odpowiedzialność ADO

ADO nie ponosi odpowiedzialności za:

1. treści publikowane w Serwisie przez podające się za Pracodawców, w szczególności w postaci ofert pracy czy profili/wizytówek Pracodawców;

2. treści znajdujące się na stronach internetowych niebędących własnością ADO, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach

3. treści Ofert Pracy zamieszczonych przez Pracodawcę w Serwisie oraz ochronę nazw własnych Pracodawców zamieszczonych w Ofertach Pracy publikowanych w Serwisie;

4. utratę przez Użytkownika danych osobowych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. brak prądu) lub innych okoliczności niezależnych od ADO (w tym działanie osób trzecich).

5. szkody spowodowane udostępnianiem przez Pracodawcę lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem i hasłem dostępu do Panelu Pracodawcy;

6. Podanie przez Pracodawcę nieprawdziwych lub niepełnych danych lub informacji, w tym podanie ich podczas rejestracji.

XI. Polityka cookies „ciasteczka”

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

2. Pliki Cookies zawierają:

1. nazwę strony internetowej, z której pochodzą;
2. czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym;
3. unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO, a także inne podmioty upoważnione, współtworzące Serwis.

4. Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także dla tworzenia statystyk umożliwiających poznanie sposobu korzystania z Serwisu, stanowiąc bazę do ulepszanie jego struktury i zawartości.

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki z której korzysta Użytkownik.

6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

XII. Działania Marketingowe 
1. Informujemy, że Serwis wykorzystuje narzędzia Google Analytics i Google Remarketing- usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianych przez firmę Google, Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( zwaną dalej „Google”).

2. Usługi Google, o których mowa powyżej korzystają z tzw. „ciasteczek”, tj. plików tekstowych, przechowywanych na komputerze użytkownika i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej (w tym przypadku z Serwisu). Informacje wygenerowane przez ciasteczka na temat korzystania z Portalu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) transmitowane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google korzysta z przechowywanych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu w Serwisie dla ADO oraz świadczenia dalszych usług internetowych, związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu.

3. Google może przekazywać zebrane informacje o Użytkownikach osobom trzecim, w przypadku wymagań prawnych lub w zakresie koniecznym do przetwarzania danych przez osoby trzecie na zlecenie Google. Jednak w żadnym przypadku nie następuje identyfikacja adresów IP z innymi danymi Użytkowników będącymi w posiadaniu Google.

4. Użytkownik może zrezygnować z cookies Googla, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, uwzględniając przy tym ewentualną niemożliwość korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Korzystanie z usług Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Google w sposób opisany powyżej i do wyżej wymienionych celów. Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość poprzez dokonanie dezaktywacji rozszerzenia do przeglądarki Google Analytics. Dla Państwa wygody zamieszczamy link do narzędzia wyłączającego  tzw. add-on - http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl​.
5. Informujemy, że Serwis korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“, co sprawia, że wszystkie adresy IP zapisywane i przetwarzane są wyłącznie w formie skróconej. Bezpośrednie połączenie z danym Użytkownikiem jest więc wykluczone.

6. Funkcja remarketingu w Google Analitycs umożliwia uzyskanie informacji o preferencjach Użytkowników na podstawie odwiedzonych stron i w ten sposób analizowana jest skuteczność reklamy, wyświetlanej na stronach internetowych przez osoby trzecie oraz Google. Za pomocą przechowywanych w tym celu cookies, Google a także inni usługodawcy mogą, sugerując się poprzednimi wizytami Użytkowników na stronach, wyświetlać boksy reklamowe.

7. Google Analitycs stosowany jest dodatkowo do analizowania danych z programu Google AdWords oraz plików cookie Double-Click do celów statystycznych i dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu Użytkownika.

8. Jeśli opisana funkcja nie jest przez Użytkownika akceptowana, może zostać w każdej chwili dezaktywowana na stronie https://adssettings.google.com/authenticated. 

9. Pliki cookie typu DoubleClick to pliki, które nadają przeglądarce anonimowy numer identyfikacyjny (ID), służący do rejestracji reklam, które pojawiły się w poszczególnych przeglądarkach oraz zapisu ich oglądalności. Pliki te nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Stosowanie plików cookie DoubleClick ma na celu jedynie wyświetlanie Użytkownikowi reklam, zgodnych z jego zainteresowaniami, domniemanymi na podstawie poprzednich wizyt w Portalu. Wszystkie informacje generowane przez pliki cookies przekazywane są przez Google do analizy na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

10. W ramach funkcji Google AdWords na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies. Następuje to natychmiast po kliknięciu na ogłoszenie opublikowane przez Google. Funkcja ta nie służy identyfikacji Użytkownika, lecz jedynie identyfikacji boksu reklamowego, przez który Użytkownik dotarł do danej strony. Każdy klient Google AdWords, w tym ADO, otrzymuje inne ”cookie”, co uniemożliwia śledzenie Użytkowników za pośrednictwem stron internetowych. Pozyskane w ten sposób informacje przeznaczone są jedynie do celów statystycznych. Klienci Google AdWords, w tym ADO, nie otrzymują żadnych informacji służących do identyfikacji Użytkowników.

11. Dokładne informacje na temat warunków korzystania z usług Google i ochrony danych znaleźć można na http://www.google.com/analytics/terms/de.html albo na https://www.google.pl/intl/pl/policies/​.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności będzie zmieniana w miarę potrzeb i zmian przepisów prawa.

2. O wszelkich istotnych zmianach w Polityce Prywatności ADO, informuje Użytkowników przez publikację odpowiedniej informacji w Serwisie.
Polityka Prywatności jest dokumentem zgodnym z Regulaminem Serwisu oraz przepisami prawa.